stránka

O spoločnosti

Organizačná štruktúra spoločnosti

Spoločnosť TRANSPETROL, a. s., si vysoko cení odbornosť a profesionalitu svojich zamestnancov, ktorá je nevyhnutným predpokladom na poskytovanie kvalitných služieb v tranzitnej a vnútroštátnej preprave ropy.

V oblasti rozvoja ľudských zdrojov sa zameriava na zabezpečovanie kontinuálneho získavania, obnovovania a rozširovania odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorá je jedným z prostriedkov udržania konkurencieschopnosti spoločnosti v rámci európskeho priestoru. Komplexnou starostlivosťou o zamestnancov a realizáciou sociálnej politiky vytvára spoločnosť podmienky na ich spokojnosť, sebarealizáciu a stabilizáciu.

Valné zhromaždenie
Dozorná rada
Predstavenstvo
Generálny riaditeľ
Kancelária GR
Právny odbor
a kontrola
Odbor personalistiky
a ľudských zdrojov
Odbor krízového
manažmentu
Odbor pre zahraničné
vzťahy
Úsek pre financie
Úsek pre IKT
Úsek pre investície,
rozvoj a HS
Úsek pre prevádzku
a prepravu
V roku 2020 spoločnosť TRANSPETROL, a. s., zamestnávala v priemere 312 zamestnancov, z toho 49 žien. Štruktúra zamestnancov spoločnosti podľa pracovných kategórií bola nasledujúca:
  1. 44,41 % technicko-hospodárskych pracovníkov,
  2. 32,91 % robotníkov,
  3. 22,68 % pracovníkov pomocného a obslužného personálu.

K 31. decembru 2020 mala spoločnosť 313 zamestnancov, z toho 51 žien.


Vzdelanostná štruktúra zamestnancov spoločnosti k 31. decembru 2020:
  1. 32,91 % vysokoškolské vzdelanie,
  2. 52,71 % úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou,
  3. 14,06 % stredoškolské vzdelanie, vyučenie v odbore,
  4. 0,32 % základné vzdelanie.
O spoločnosti